Hướng dẫn mở tài khoản
Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại SHS, Quý nhà đầu tư cần mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán do SHS cung cấp gồm các tài liệu sau:
STT Các loại tài liệu Số bản Ghi chú
1 • Đối với Khách hàng cá nhân trong nước: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – dành cho cá nhân
• Đối với Khách hàng tổ chức trong nước: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – dành cho tổ chức
02 bản Theo mẫu của SHS
2 • Đối với Khách hàng cá nhân trong nước: Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến – dành cho cá nhân hoặc
• Đối với Khách hàng tổ chức trong nước: Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến – dành cho tổ chức
02 bản Theo mẫu của SHS
3 • Đối với Khách hàng tổ chức: Mẫu chữ ký và mẫu dấu 01 bản Theo mẫu của SHS
4 • Giấy biên nhận thẻ OTP (nếu có) 02 bản Theo mẫu của SHS
5 • Hợp đồng chuyển khoản qua Fax (nếu có) 02 bản Theo mẫu của SHS
Ngoài ra, Khách hàng cần cung cấp cho SHS các tài liệu sau:
Đối với Khách hàng là cá nhân trong nước
1 CMND của chủ tài khoản 01 bản Bản gốc (để đối chiếu)
2 Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có UQ) 01 bản Bản gốc
Đối với Khách hàng là Tổ chức trong nước
1 Giấy đăng ký kinh doanh 01 bản Bản sao có công chứng
2 Quyết định bổ nhiệm người đại diện tổ chức 01 bản Bản sao công chứng
3 CMT người đại diện 01 bản Bản sao
4 Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có) 01 bản Bản gốc
5 CMND của người được ủy quyền đại diện giao dịch (nếu có) 01 bản Bản sao
6 Đăng ký mã số thuế (nếu có) 01 bản Bản sao
Hỗ trợ