Ngành
Hiện tại SHS sử dụng cấu trúc phân ngành 4 cấp theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark) để sắp xếp các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn. Chọn một ngành nghề trong danh sách bên dưới để xem thông tin chi tiết.
TênGiá trịThay đổi% Thay đổiP/EP/SP/B
479,210.000.000.00%-25.51x7.17x0.69x
514,520.000.000.00%13.89x2.00x0.63x
762,910.000.000.00%13.87x6.06x2.28x
2,933,870.000.000.00%17.54x7.23x1.60x
6,417,560.000.000.00%14.34x5.86x3.06x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x
1,477,650.000.000.00%10.27x5.72x2.04x
448,500.000.000.00%9.32x2.58x1.42x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x
1,000.000.000.00%-0.45x1.95x0.21x
365,100.000.000.00%9.98x1.90x1.27x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x
119,000.000.000.00%8.61x4.02x0.77x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x
61,890.000.000.00%15.86x10.45x1.01x
119,480.000.000.00%-58.58x7.77x1.00x
33,700.000.000.00%7.43x0.93x1.33x
0.000.000.00%0.00x0.00x0.00x