Đăng ký RSS để nhận tin tức được cung cấp trực tiếp vào máy tính của bạn!

Để xem một trong số các nguồn tin RSS của chúng tôi trong chương trình đọc RSS của bạn
1. Chép URL của RSS tương ứng với chủ đề mà bạn quan tâm.
2. Dán URL vào chương trình đọc RSS của bạn.

Đối với người dùng Yahoo!:
1. Nhấn nút "Đưa vào My Yahoo!".
2. Theo các hướng dẫn để thêm nguồn tin vào trang My Yahoo! của bạn.


TIN TỨC
Tất cả tin tức Toàn bộ tin tức   
Tin tức quan trọng Các tin tức chứng khoán quan trọng   
Thông báo SHS Các thông báo của SHS   
Tin thị trường Các tin tức về thị trường chứng khoán   
Công bố thông tin Các tin tức về các doanh nghiệp   
Kinh tế quốc tế Các tin tức về kinh tế quốc tế   
Thị trường cổ phiếu Các tin tức về thị trường cổ phiếu   
Thị trường trái phiếu Các tin tức về thị trường trái phiếu   
Quy chế,quy định Các tin tức về quy chế,quy định   
RSS
RSS là gì?
RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ shs.com.vn.
Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?
RSS Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.
Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin. Tìm một chương trình đọc RSS.