Chi tiết trái phiếu niêm yết
Mã TP
Mã TP CP061106
Tên trái phiếu CP061106
Nơi niêm yết HNX
Loại trái phiếu
Tổ chức phát hành Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Hình thức phát hành
Mệnh giá
Ngày phát hành 21/06/2006
Ngày niêm yết 21/06/2006
Ngày đáo hạn 21/06/2011
Lãi suất (%/năm) 8.72%
Kỳ hạn (năm) 5.0
Số lượng 4,920,000 (Loại trái phiếu)
Giá trị (Đơn vị: VNĐ)
Ngày niêm yết bổ sung lần 1
Khối lượng niêm yết bổ sung lần 1
Trạng thái