Chi tiết trái phiếu niêm yết
Mã TP
Mã TP CP061108
Tên trái phiếu CP061108
Nơi niêm yết HNX
Loại trái phiếu
Tổ chức phát hành Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Hình thức phát hành
Mệnh giá
Ngày phát hành 26/07/2006
Ngày niêm yết 26/07/2006
Ngày đáo hạn 26/07/2011
Lãi suất (%/năm) 8.67%
Kỳ hạn (năm) 5.0
Số lượng 4,800,000 (Loại trái phiếu)
Giá trị (Đơn vị: VNĐ)
Ngày niêm yết bổ sung lần 1
Khối lượng niêm yết bổ sung lần 1
Trạng thái