SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2019
19 Tháng Tư 2019        -

SHS công bố Báo cáo tài chính quý 1/2019 như sau:

 

Chỉ tiêu

Quý 1/2019

Quý 1/2018

Thay đổi

 Số tiền

%

Doanh thu và
thu nhập khác

264.871.541.431

366.152.196.149

     (101.280.654.718)

-28%

Doanh thu hoạt động

264.056.922.871

         365.420.238.508

         (101.363.315.637)

-28%

Doanh thu tài chính

                 607.917.574

                555.755.187

                    52.162.387

9%

Thu nhập khác

                 206.700.986

                176.202.454

                    30.498.532

17%

Chi phí

      190.241.559.271

     197.247.244.550

       (18.618.273.265)

-9%

Chi phí hoạt động

          122.113.804.154

         138.588.099.643

           (16.474.295.489)

-12%

Chi phí quản lý

            24.001.844.847

           12.389.256.861

             11.612.587.986

94%

Chi phí tài chính

            44.120.510.270

           46.269.888.046

             (2.149.377.776)

-5%

Chi phí khác

                     5.400.000

                                -  

                      5.400.000

0%

Lợi nhuận trước thuế

        74.629.982.160

     168.904.951.599

       (94.274.969.439)

-56%

Thuế TNDN

            14.744.172.959

           33.133.197.333

           (18.389.024.374)

-56%

Lợi nhuận sau thuế

        59.885.809.201

     135.771.754.266

       (75.885.945.065)

-56%

Giải trình LNST quý 1/2019 thay đổi từ 10% trở lên so với LNST quý 1/2018:

LNST quý 1/2019 là 59.885.809.201 đồng trong khi LNST quý 1/2018 là 135.771.754.266 đồng, tức giảm 75.885.945.065 đồng tương đương 56%.

Nguyên nhân chủ yếu là do TTCKVN trong Quý 1/2019 kém thuận lợi hơn so với Quý 1/2018.

 

Chi tiết báo cáo xin vui lòng xem tại file đính kèm.

 

Rgds,

 

Tệp đính kèm:
 20190419_103439_SHS_BCQuy_BCTC.1.I2019.pdf
Tin mới
27/03/2023 SHS: CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
27/03/2023 SHS: CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
27/01/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4.2022
27/01/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
20/10/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2022
12/08/2022 SHS : CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 được soát xét
12/08/2022 SHS : CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét
20/07/2022 SHS: CBTT báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
19/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo thường niên 2021 bằng tiếng Anh
18/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Tin trước
18/04/2019 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018
29/03/2019 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 được kiểm toán
29/03/2019 SHS: Công bố thông tin về việc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
18/01/2019 SHS: CBTT Báo cáo tài chính quý IV.2018
16/01/2019 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
19/10/2018 SHS: Công bố Báo cáo tài chính quý III.2018
14/08/2018 SHS: Công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2018
31/07/2018 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
20/07/2018 SHS: Công bố Báo cáo tài chính quý II.2018
20/04/2018 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017