Tin về hoạt động SHS
Các tin khác:
15/07/2021   SHS: CBTT không còn là cổ đông lớn mã cổ phiếu TEG
13/07/2021   SHS: Công văn đính chính thời gian phát hành Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
12/07/2021   CBTT: SHS trở thành cổ đông lớn mã cổ phiếu TEG
25/06/2021   SHS: Công bố thông tin các quyết định của HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021   SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cổ tức của năm 2020
17/06/2021   SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ và các Quy chế
17/06/2021   SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021   SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
16/06/2021   SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo
14/06/2021   SHS thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (cập nhật ngày 14/6/2021)
11/06/2021   Thông báo về việc phối hợp trong quá trình đặt lệnh giao dịch tại HSX
11/06/2021   SHS: Thông báo của Sở GDCK Tp.HCM về việc kiểm soát lỗi 2G và quản lý việc hủy, sửa lệnh
09/06/2021   SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 bằng tiếng Anh
04/06/2021   SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội)
02/06/2021   SHS: Thông báo của Sở GDCK Tp.HCM về việc giao dịch trở lại
110