VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
30 Tháng Tám 2019        -

Tệp đính kèm:
 00010101_000_CBTT VRC 29.8.pdf
Tin mới
07/04/2021 SHS: Thông báo mua lại trước hạn trái phiếu SHS đã phát hành
29/01/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020
07/08/2020 SHS thông báo hỗ trợ Cổ đông/Người sở hữu cổ phần chứng khoán SHS chưa lưu ký cổ phiếu
11/02/2020 Quyết định của HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
11/10/2019 Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng Quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
24/09/2019 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS trước hạn
16/09/2019 Thông báo Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý Hợp đồng Quản lý Cổ đông của Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam
10/09/2019 Thông báo về ngày chốt Danh sách NSH Trái Phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng -CTCP
09/09/2019 VRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Tin trước
16/08/2019 SHS: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
13/08/2019 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2019 được soát xét
07/08/2019 SHS được vinh danh nhà tư vấn tiêu biểu tại Diễn đàn M&A
26/07/2019 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019.
24/07/2019 SHS: Thông báo mua lại trái phiếu SHS trước hạn
19/07/2019 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2019
01/07/2019 CBTT: SHS là cổ đông lớn của LGL
14/06/2019 SHS trả Giấy Chứng nhận Sở hữu cổ phần SHS
12/04/2019 SHS: Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị SHS
11/04/2019 CBTT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận báo cáo kết quả phát hành của SHS