SHS: Thêm cổ phiếu AGG và cổ phiếu ICT (sàn HSX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 21/07/2020
21 Tháng Bảy 2020        -

 

Tệp đính kèm:
 20200721_000_QD 99 DMGDKQ Them AGG ICT 21.07.2020.pdf
Tin mới
14/09/2020 SHS: Thêm cổ phiếu HTN (sàn HSX); Loại cổ phiếu FLC (sàn HSX) và cổ phiếu HUT (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 14/09/2020
10/09/2020 SHS: Loại cổ phiếu BVH (sàn HSX) và cổ phiếu HDA (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 10/09/2020
08/09/2020 SHS: Loại cổ phiếu VSH (sàn HSX) và cổ phiếu CEO, CIA, PGS (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 08/09/2020
04/09/2020 SHS: Loại cổ phiếu HVN, LGL, PLX, TDH (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 04/09/2020
01/09/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 08.2020
01/09/2020 SHS: Loại cổ phiếu SJF(sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 01/09/2020
31/08/2020 SHS: Loại cổ phiếu MHC (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 31/08/2020
28/08/2020 SHS: Loại cổ phiếu EVE (sàn HSX) và cổ phiếu PDB (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 28/08/2020
26/08/2020 SHS: Loại cổ phiếu ADS, STG, VNS (sàn HSX) và cổ phiếu SD4 (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 26/08/2020
24/08/2020 SHS: Loại cổ phiếu LAS, LDP, MAC (sàn HNX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 24/08/2020
Tin trước
06/07/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý III/2020 – Áp dụng từ 07.07.2020
01/07/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 06.2020
19/06/2020 SHS: Thêm cổ phiếu CRE, SGN (sàn HSX), cổ phiếu IDC (sàn HNX) vào Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 19/06/2020
02/06/2020 SHS: Loại cổ phiếu DHM (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 02/06/2020
01/06/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 05.2020
22/05/2020 SHS: Loại cổ phiếu DLG (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 22/05/2020
04/05/2020 SHS: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 04.2020
29/04/2020 SHS: Thêm cổ phiếu TLG (sàn HSX), loại cổ phiếu LMH (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 29/04/2020
24/04/2020 SHS: Thêm cổ phiếu CCL, CMX và SZC (sàn HSX), loại cổ phiếu TEG (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 24/04/2020.
16/04/2020 SHS: Loại cổ phiếu YBM (sàn HSX) khỏi Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ ngày 16/04/2020