SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
12 Tháng Tám 2021        -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:          Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Tên chứng khoán:                  Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mã chứng khoán:                   SHS
Mệnh giá:                                10.000 đồng
Sàn giao dịch:                         HNX
Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:        24/08/2021

Lý do mục đích:

+        Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

+        Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

+        Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm


Nội dung cụ thể:

1.      Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

-          Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

-          Ngày thanh toán: 06/10/2021

-          Địa điểm thực hiện:

+        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.      Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

-          Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

-          Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần SHS sẽ được quyền nhận thêm: 155*5/100=7,75 làm tròn xuống thành 7 cổ phần SHS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.     

-          Địa điểm thực hiện:

 

+        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

3.      Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-          Mã quyền mua: MIRSHS211

-          Mã ISIN quyền mua: VNMIRSHS2119       

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 31/08/2021; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 07/10/2021)

-          Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 103.634.101 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 13.500 đồng/cổ phiếu

-          Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-          Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+        Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán

+        Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.

+        Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (103.634.101 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phần còn lại này sẽ được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ  đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để  đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (155:2) = 77,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.

-          Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+        Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021

+        Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

-          Quy định về chứng khoán đặt mua:

+        Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021

+        Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

-          Địa điểm thực hiện:

+        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

-          Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+        Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

+        Số TK: 1012248105

+        Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi Nhánh Hà Nội 

chi tiết xem tại đây

Tin mới
20/10/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của VGP
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho kỳ kết toán từ 31/08/2021 đến 14/10/2021
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2021
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
Tin trước
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
10/08/2021 SHS: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đối với cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 và cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020
04/08/2021 Thông báo về ngày chốt trả lãi lần 2 Trái phiếu SHS.BOND2020.03
04/08/2021 Thông báo Ngày chốt trả lãi, gốc đáo hạn Trái phiếu SHS.BOND2020.02
01/08/2021 Thông báo về việc chi nhánh TP HCM tạm dừng đón khách đến giao dịch trực tiếp từ 02/08/2021
27/07/2021 SHS: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC cho năm tài chính 2021
23/07/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021