SHS: Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027
12 Tháng Tư 2024        -

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà Đầu tư sở hữu cổ phần Công ty Thông báo đề cử, ứng cử để bầu Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
1. Chi tiết Thông báo
2. Điều kiện đề cử, ứng cử
3. Mẫu Thông báo đề cử, ứng cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông
4. Mẫu Báo cáo công khai lợi ích có liên quan
5. Nghị quyết HĐQT SHS v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (link: https://www.shs.com.vn/News/2024311/1012170/nghi-quyet-cua-hdqt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-lap-danh-sach-co-dong-tham-du-dai-hoi-va-to-chuc-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024.aspx )
6. Phụ lục III TT 96 - Bản cung cấp thông tin
7. Bản Thông tin cá nhân (Mẫu 67 - Nghị định 155-2020/NĐ-CP)
8. Đơn từ nhiệm Trưởng ban_Thành viên Ban Kiểm soát ( để nghỉ hưu)

Tệp đính kèm:
 20240412_1352_20240412_1352_SHS TB .rar
Tin mới
21/05/2024 SHS: CBTT Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
16/05/2024 SHS CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua tờ trình thay đổi điều lệ
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc thay đổi đại điểm trụ sở công ty
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
16/05/2024 SHS Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc chia cổ tức
16/05/2024 SHS: CBTT Bãi nhiệm TVBKS do thay đổi mô hình tổ chức quản lý & hoạt động
15/05/2024 SHS tăng vốn lớn với mục tiêu tham vọng trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư
08/05/2024 SHS: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
23/04/2024 SHS: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp
Tin trước
11/04/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Thanh Vũ
11/04/2024 SHS: CBTT Bà Lê Quang Ngọc Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
10/04/2024 SHS: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
05/04/2024 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh sửa đổi lần thứ 01
03/04/2024 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi lần thứ 11
01/04/2024 SHS: CBTT Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Tổng Giám đốc
29/03/2024 SHS: CBTT Ông Trần Sỹ Tiến thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng
29/03/2024 SHS: CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng
29/03/2024 SHS:CBTT Người được ủy quyền CBTT
29/03/2024 SHS_Chủ tịch HĐQT báo cáo hoàn thành giao dịch mua CP SHS