Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 của CTCP Du lịch Kim Liên
12 Tháng Mười Hai 2019        -

Tin mới
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty CP ĐT Quốc Tế Shinbi Dental
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành Miền Trung
05/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần EA SÚP 5
22/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Thủy sản Hà Nội-Cần Thơ
18/05/2020 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông của CTCP du lịch Kim Liên
18/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng CTCP bảo hiểm hàng không
12/05/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
12/05/2020 CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Thông báo Về việc lấy ý kiến và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/04/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Du lịch Kim Liên
06/02/2020 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên
Tin trước
28/11/2019 Thông báo ủy thác quản lý cổ đông CTCP Đầu Tư Bất Động Sản Sabetran Trung Thủy “
20/11/2019 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để thanh lý Hợp đồng Quản lý Cổ đông của CTCP Bao bì Việt Nam
22/10/2019 Thông báo về việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì Việt Nam
05/07/2019 Tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cà phê Thuận An
27/05/2019 VEAM: Thông bảo điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP
21/05/2019 Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Hà Nội – Cần Thơ
07/05/2019 VNI: Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
20/12/2018 VNI: Thông báo Về việc Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017
18/06/2018 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
10/10/2017 Thông báo về việc ngừng trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP