SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14 Tháng Mười 2021        -

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã cổ phiếu: SHS) thông báo về việc thay đổi số lượng Cổ phiếu SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021 như sau:

 

Nội dung

Trước khi

thay đổi

Thay đổi

Sau khi

thay đổi

Lý do

Vốn điều lệ

(đồng)

2.072.682.010.000

1.179.968.260.000

3.252.650.270.000

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (*)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

(cổ phiếu)

207.268.201

117.996.826

325.265.027

(*) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

+ Phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

10.362.725 cổ phiếu

+ Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

4.000.000 cổ phiếu

+ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

103.634.101 cổ phiếu

 

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_TB 1202.2021 Thay doi SLCP Luu hanh.pdf
Tin mới
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho kỳ kết toán từ 31/08/2021 đến 14/10/2021
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
Tin trước
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
24/08/2021 SHS Báo cáo cơ cấu cổ đông tại ngày ĐKCC 24.08.2021
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021