SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
14 Tháng Tư 2021        -

SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
 
Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05-2021/QĐ-HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty. Theo đó, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty là ngày 16/06/2021.

Công ty xin trân trọng công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

Tin mới
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
Tin trước
12/04/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB
17/12/2020 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn với Bên liên quan - PVM
24/11/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn
18/11/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu SHS_BOND.500.2018.04 trước hạn