Ngành: Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …) (Mã ICB: 1401) ---  
Thống kê ngành