Ngành: Nghệ thuật và dịch vụ giải trí (Mã ICB: 1700) 61890.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 15.86
P/B 1.01
P/S 10.45
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 38.48%
Tỷ lệ EBIT 11.75%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 9.33%
Tỷ lệ lãi nhuận thuần 8.24%
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.32
Tỷ suất thanh toán tức thời 1.02
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0.39
Tổng nợ/Vốn CSH 0.24
Hiệu quả quản lý
ROA 11.76%
ROE 14.93%
ROIC 19.83%