Hướng dẫn thực hiện lưu ký
1. Hồ sơ lưu ký gồm:
*Đối với Khách hàng là cá nhân:
• Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
• CMND (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu
• Phiếu gửi chứng khoán 08A (Tải về): 02 liên
• Phiếu gửi chứng khoán 08B (Tải về): 02 liên
*Đối với Khách hàng là Tổ chức:
• Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
• Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng).
• CMND(bản phô tô có công chứng) của người được ủy quyền là đại diện pháp luật.
• Quyết định bổ nhiệm.
• Các giấy tờ khác có liên quan..
• Phiếu gửi chứng khoán 08A (Tải về): 02 liên.
• Phiếu gửi chứng khoán 08B (Tải về): 02 liên.
2. Các bước thực hiện:
Khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán như sau:
• Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký của SHS để thực hiện thủ tục lưu ký.
• SHS sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
• Trường hợp khách hàng có điều chỉnh thông tin, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Lưu ký số máy: 04.38181888/máy lẻ 122 để biết thêm chi tiết.