Hướng dẫn sử dụng SHPro
A. Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên SHPro
B. Hướng dẫn đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm trên SHPro
C. Hướng dẫn giao dịch trực tuyến qua SHPro
I. Hướng dẫn đăng nhập
II. Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán
III. Hướng dẫn đặt lệnh hủy/ sửa
IV. Hướng dẫn tra cứu tài khoản
D. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trực tuyến SHPro
E. HƯỚNG DẪN ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TRÊN SHPro
F. Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán Main - Sub
G. Hướng dẫn sử dụng chuyển tiền nội bộ Main - Sub
Lưu ý: Khách hàng nhấn vào từng hàng để hiện, ẩn nội dung cần xem.
Khách hàng Tải hướng dẫn tại đây