Ngành
Hiện tại SHS sử dụng cấu trúc phân ngành 4 cấp theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark) để sắp xếp các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn. Chọn một ngành nghề trong danh sách bên dưới để xem thông tin chi tiết.
TênKhả năng thanh toán nhanh (MRQ)Khả năng thanh toán tức thời (MRQ)Nợ dài hạn/Vốn CSH (MRQ)Tổng nợ/Vốn CSH (MRQ)Tổng nợ/Tổng tài sản (MRQ)
0.19x0.17x---1.39x0.58x
0.06x0.06x---0.04x0.03x
0.79x0.56x---1.37x0.58x
1.25x0.91x---1.06x0.51x
0.06x0.06x0.53x2.61x0.72x
0.26x0.20x---1.57x0.61x
1.02x0.65x---0.78x0.44x
0.89x0.73x---0.37x0.27x
1.46x2.19x0.33x1.63x0.50x
0.02x0.02x---2.07x0.67x
0.28x0.18x---1.53x0.61x
0.00x0.00x0.18x0.00x0.00x
0.33x0.16x---0.63x0.39x
1.13x1.13x---0.03x0.03x
0.00x0.00x---0.00x0.00x
1.32x1.02x0.39x0.24x0.19x
0.14x0.11x---1.14x0.53x
0.09x0.09x---16.78x0.94x
1.44x1.94x0.48x2.45x0.59x