Ngành
Hiện tại SHS sử dụng cấu trúc phân ngành 4 cấp theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark) để sắp xếp các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn. Chọn một ngành nghề trong danh sách bên dưới để xem thông tin chi tiết.
TênVòng quay tổng tài sản (TTM)Vòng quay hàng tồn kho (TTM)Vòng quay các khoản phải thu (TTM)Vòng quay vốn lưu động (TTM)
0.26x---5.45x---
0.12x---0.00x---
0.20x---5.69x---
0.20x---17.42x---
1.59x17.95x14.48x2.57x
2.46x---13.47x---
0.71x---10.50x---
1.70x---10.03x---
1.58x7.04x10.05x2.81x
0.65x---4.11x---
1.02x---4.37x---
0.00x5.59x0.00x2.51x
1.01x---6.85x---
0.04x---0.61x---
0.00x---0.00x---
0.30x7.63x9.32x2.93x
0.22x---8.88x---
0.37x---4.50x---
1.15x48.73x7.36x2.08x